0

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ/ การเปลี่ยน-คืนสินค้า/ การคืนเงิน

           
...

นโยบายการคืนและยกเลิกคำสั่งซื้อ

 

 เงื่อนไขการเปลี่ยน - เคลมสินค้า

 1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น

 2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ฝ่าย Call Center หรือ Line : New Garage Partner ก่อนทุกครั้ง

 3. สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี

 4. Newgarage จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที

 5. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าและ/หรือบริการเรียบร้อยแล้วพบปัญหา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ Newgarage ถือเป็นที่สิ้นสุด
ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการซื้อขายโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางอีเมล์ sale@newgarage.com ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ และให้ส่งคืน
สินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า

 2. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรือ Email และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ (กรณีส่งโดยขนส่งเอกชน)

 3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์, ใบรับประกัน, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า

 4. สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้

 5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

 6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้


สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้าหมายเหตุ: ทาง Newgarage ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

 1. กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/สั่งผลิต

 2. สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน

**การเปลี่ยน-เคลมสินค้านั้น ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 7วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้ว อาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ

 

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังฝ่าย Call Center หรือ Line : New Garage Partner เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก Newgarage แล้ว ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่
บริษัท หงษ์ทองกรุ๊ป จำกัด  (ติดต่อ ฝ่ายคืนสินค้า)
14/4 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบล ยายชา อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110 

การดำเนินการของผู้ซื้อ

 1. ผู้ซื้อต้องถ่ายรูปสินค้า และ /หรือวีดีโอ ขณะที่ได้รับและก่อนส่งคืน

 2. ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนผู้ขายไม่เกิน 7 วันทําการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ขาย หากเกินกว่า 7 วันทําการไปแล้ว ผู้ขายอาจพิจารณายกเลิกคําร้องขอคืนสินค้าได้

 3. ผู้ขายจะดำเนินการพิจารณาการรับคืนสินค้า เพื่อนำไปซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้า-คืนเงิน ภายใน 3 – 5  วันทำการหลังจากที่ผู้ซื้อส่งหลักฐานที่สมบูรณ์ไปยังผู้ขายแล้ว หากผู้ขายไม่ตอบกลับภายใน 3 – 5  วันทำการ ผู้ซื้อมีสิทธิขอรับเงินคืนได้ โดยจะได้รับเงินคืนก็ต่อเมื่อสินค้าถูกส่งคืนไปยังNewgarageเรียบร้อยแล้ว

 4. สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่แจ้งขอเคลมสินค้า รวมถึงผู้ซื้อต้องส่งคืนอุปกรณ์เสริม ของแถม และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือ, ใบรับประกัน หรือใบกำกับภาษี

 5. ผู้ซื้อต้องทำการถ่ายวิดิโอขณะแกะกล่องบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนระหว่างการทดสอบสินค้า เพื่อให้เห็นถึงความชำรุดที่เกิดขึ้น

 6. ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมจัดส่งตามมาตรฐานของผู้ให้บริการจัดส่ง หรือเทียบเท่ากับบรรจุภัณฑ์เมื่อครั้งที่ได้รับสินค้า เพื่อความปลอดภัยของสินค้าขณะจัดส่ง และลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการจัดส่ง

 เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

 1.  จ่ายคืนเป็นคูปองใช้แทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ Newgarage ภายใน 7 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

 2. จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 15 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

 3. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ทำการชำระเงิน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร